שמירה על מידתיות בענישה: סוגיה חוקתית או פלילית

משפטים: כרך לה
רות קנאי

שמירה על מידתיות בין חומרת העבירה ובין חומרת העונש נחשבת לעקרון בינלאומי בסיסי. עקרון זה מוצא את ביטויו במסמכים חוקתיים כמו גם בחקיקה פלילית. הוראות חוקתיות אוסרות ענישה החורגת מהעונש המידתי, בעוד שחקיקה פלילית דורשת ענישה מידתית. ההוראות החוקתיות עוסקות בשמירה על זכויות האדם והן מבטאות דרישות בסיסיות של צדק. ההוראות שבחקיקה הפלילית הן חלק ממדיניות הענישה, והן תהיינה קפדניות יותר ככל שניתנת חשיבות רבה יותר לשיקול הגמולי בענישה. המאמר דן במשמעות של עקרון המידתיות בענישה ובוחן את ההבדלים בין הוראות חוקתיות להוראות שבחקיקה פלילית. הבדלים אלה מתאימים למקורות השונים ולתפקיד השונה של ההוראות. בהמשך נדונים סעיפים חוקתיים וסעיפים פליליים הדנים בענישה במספר שיטות משפטיות. המסקנה של דיון זה היא שרק שילוב של הוראות חוקתיות והוראות פליליות יביא לשמירה על מידתיות בענישה.