על המידתיות של המידתיות: בעקבות ספרו של אהרן ברק, מידתיות במשפט – הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה

משפטים: כרך מב
אריאל בנדור וטל סלע

ספרו של אהרן ברק מידתיות במשפט מציג הבניה ופיתוח של המידתיות, שהיא אחד התנאים לפגיעה בזכויות החוקתיות הקבועות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק-יסוד: חופש העיסוק. בחלק הראשון של הרשימה נסקרים החידושים העיקריים בפרשנות שברק מציע למידתיות. בחלק השני של הרשימה מוטלת מידה של ספק בחשיבות ההבניה של המידתיות שמציע ברק למהלך החוקתי. נטען כי הבניה זאת מספקת הנחיה מוגבלת בלבד לרשויות. מקורו של קושי זה הוא בתוכן המצומצם שברק יוצק למבחן המידתיות הראשון (ההתאמה) ולמבחן השני (פגיעה פחותה), העובדתיים באופיים. זאת לעומת המשקל הרב שהוא נותן למבחן המידתיות השלישי – מבחן היחסיות ("המידתיות במובן הצר"), העמום והבלתי-קביע במהותו. בחלק השלישי של הרשימה נבחנת באופן ביקורתי פרשנותו הרחבה של ברק – כשופט וכחוקר – להיקף הזכויות החוקתיות. נטען כי קיימת זיקה בין הפרשנות המרחיבה של הזכויות להעצמתו של מבחן היחסיות, וכי דווקא היקפן הרחב של זכויות האדם אינו מאפשר להטיל דרישות מכבידות על רשויות השלטון בכל מקרה שבו נפגעת זכות אדם. על רקע זה מבוכרים ההיבטים ה" ערכיים" של מבחני המידתיות המרוכזים במבחן היחסיות. בחלק הרביעי של הרשימה נטען כי הפרשנות המרחיבה של הזכויות החוקתיות והדגשת מבחן היחסיות מעוררות בעיה חריפה של אי-המירות. חלקה החמישי של הרשימה מתמקד בשימוש בפסקת ההגבלה כדי לבחון פגיעה בזכויות חיוביות ומעלה קשיים פרשניים אפשריים הנוצרים בעקבות שימוש זה.