תמיכת המדינה במוסדות ציבור - לבלוב הכספים הייחודיים

משפטים: כרך כט
אמנון דה הרטוך

מטרתה של רשימה זו היא להציג את דדך תמיכת המדינה במוםדות־ציבור, כפי שהיא מתרחשת בישראל כיום הלכה למעשה. ברשימה מובא הרקע הענייני וההיסטורי בתחום תמיכתה של המדינה במוסדות־ציבור, תוך הדגשת המגמה הקיימת להקצות לכך משאבים נוספים בארץ ובעולם. מוצג ברשימה אופן התייחסותו של בג״ץ לסוגיה, כאשר נידונה בפניו, כשניכר כי להתערבותו היתה השפעה ניכרת בתחום. בחלק העיקרי של הרשימה נעשה ניתוח המציאות שהתהוותה לאחר קביעת המחוקק ב-1992, כי עקרון השוויון יחלוש על חלוקת תמיכת המדינה במוסדות־הציבור. המסקנה המתבקשת היא, בי בתחום הנדון אין די בלשון חוק חד־משמעית כדי להתגבר על צרכים פוליטיים המנוגדים לה. מסתבר, כי שיתופו של הציבור בתהליך חלוקת התמיכה הממשלתית הכרחי לשם שמירת השוויון הנדרש על־ידי המחוקק. לשם כך ניתן לנקוט כמה דרכים. אימוצן עשוי להקטין את הקלות היחסית שבה החוק מופר כיום, בין בגלוי בין מאחורי הקלעים.