הכלל החוקתי בדבר החובה לקבוע "הסדרים ראשוניים בחוק" – תגובה ליואב דותן ולגדעון ספיר

משפטים: כרך מב
ברק מדינה

החיבור הוא תגובה לשני מאמרים שפורסמו לאחרונה, ובהם ביקורת על דוקטרינת ההסדרים הראשוניים. הגישה המוצעת כאן היא שלדוקטרינה בדבר הסדרים ראשוניים מעמד חוקתי, כלומר היא מגבילה את כוחה של הכנסת לאצול סמכויות מסוימות לרשות המבצעת. זהו כלל חוקתי שהסעד בגין הפרתו הוא לרוב שלילת הסמכות של הגוף המינהלי לפעול, אף אם החוק מסמיך את הרשות המינהלית לקבוע בעצמה את ההסדרים הראשוניים. בחיבור זה מוצע לבסס את הדוקטרינה על זכות ההשתתפות השווה של האזרחים ועל מהותה של ההכרה בזכויות חוקתיות.