"משחק מסוכן" כאירוע עברייני - הערות למבנהו

משפטים: כרך כו
ש"ז פלר

שני אירועים פליליים שנדונו לאחרונה בבית המשפט העליון הוגדרו על ידו כ״משחק מסוכן״, כאשר אחד האירועים הוא בגדר ״משחק מסוכן״ מיוחד הקרוי משום־מה ״רולטה רוסית״. המבנה של שני האירועים ראוי לניתוח, הן מבחינת היסוד העובדתי והן מבחינת היסוד הנפשי שבהם. אשר ליסוד העובדתי, אין הרבה מה להוסיף לענין רכיבו התוצאתי פשוטו כמשמעו, בתוצאה הקטלנית שנגרמה במסגרת המשחק. לעומת זאת, ראויה לתשומת לב מהותו המיוחדת של הרכיב ההתנהגותי העלול להצמיח עבירה פלילית אחת ויחידה, רבת־מעורבים מטבע ברייתה, למרות מורכבותו האפשרית של הרכיב עקב ריבוי תרומותיהם הפיסיות של המעורבים בעשיית העבירה, או ריבוי עבירות אף הוא — כל אחת העומדת ברשות עצמה, למרות אופיו הקולקטיבי והמאחד של הרכיב ההתנהגותי שבכל אחת מהן. אך, בכך גולשים כבר, מטבע ברייתו במידה מסוימת, לתוך סוגיית היסוד הנפשי, על צורותיו השונות, שבמבנה אירוע כאמור.