להיות או לא להיות: האם זו השאלה? תביעות נזיקין בגין "חיים בעוולה" כטעות קונספטואלית

משפטים: כרך לג
רונן פרי

תביעה בגין "חיים בעוולה" היא תביעת נזיקין של קטין שנולד עם מום נגד אדם שמחמת התרשלותו הגיע אותו קטין לאוויר העולם. ההנחה העומדת בבסיס התביעה היא שלולא ההתרשלות לא היה התובע נולד כלל, מכיוון שלולא ההתרשלות לא הייתה אמו מתעברת או שההריון היה מסתיים בהפלה. בפרשת זייצוב נ' כץ פסק בית המשפט העליון כי אדם שנולד לחיי-סבל יוכל לתבוע בנזיקין את מי שגרם להולדתו בהתנהגות רשלנית. בחלקו הראשון של המאמר מראה המחבר, אגב ביקורת על פסק הדין בעניין זייצוב, כי עילת התביעה של "חיים בעוולה" אינה מוכרת במרבית שיטות המשפט המערביות, ומצדיק את הרתיעה האוניברסלית מהכרה בעילה זו במונחים קונספטואליים. בחלקו השני של המאמר מציע המחבר לזכות את הקטין בפיצוי תוך שימוש במסגרת מושגית אלטרנטיבית המצויה מחוץ לגבולות דיני הנזיקין, ובכך לעקוף את הכשל-המושגי הטבוע בעילת התביעה המפוקפקת של "חיים בעוולה".