הוצאה שוטפת הממומנת בהון זר: תורת המימון ויישומה בבית המשפט העליון

משפטים: כרך לב
יוסף מ' אדרעי ויורם מרגליות

באמצעות פסק-דין של בית המשפט העליון נבחנות במאמר שתי שאלות בסיסיות: (1) האם יש להתיר לנישום המדווח על בסיס מזומן לנכות הוצאה שוטפת שמומנה על ידי הלוואה לצורכי מס הכנסה? (2) אם ניכוי כאמור מותר - האם יש להתיר לנישום לנכות גם את הוצאות המימון הכרוכות בעסקת ההלוואה? על בסיס מודל מתורת המימון קובעים המחברים שהתשובה לשתי השאלות חיובית.