דיני התניה מכללא במשפטנו העכשווי - עיון נוסף

משפטים: כרך יז
רמי בן נתן (קליינברגר)

דיני התניה מכללא לא באו לעולם אלא כדי לפתור בעיה אחת, אשר מאז ומתמיד היתה כמעט אינהרנטית לעצם קיומם של יחסים חוזיים בין צדדים: היווצרותם של מצבים אשר דרך הסדרתם לא מצאה לה ביטוי מפורש בחוזה. התפתחותם של דינים אלה במשפט האנגלי, היקפם שם וקליטתם במשפטנו ייסקרו בהרחבה במסגרת זו; עוד אבחין בין שתי ״דרכי מילוי״ שונות אשר נתערבבו במסגרת הרחבה והאמורפית של דיני התניה מכללא - ״פרשנות״ - מחד גיסא, ו״מילוי חסר״, מאידך גיסא. הבחנה זו תיבחן במיוחד לאור החקיקה הישראלית ה״חדשה״ בתחום המשפט הפרטי - תוך דיון בהצדקה עיונית והצעת ביסוס משפטי להתערבות האמורה ביחסים החוזיים. אולם לכל אלה ברצוני להקדים תיאור מפורט יותר של ההליך המביא להיווצרותו של החסר החוזי, שאותו בתי־המשפט מבקשים למלא.