עצמאותה של הקודיפיקציה האזרחית החדשה: סיכונים וסיכויים

משפטים: כרך ז
אהרון ברק

קיומה של הקודיפיקציה הישראלית בתחומי המשפט האזרחי היא מציאות שאין מערערים עליה. בהפעלתה של חקיקה זו הלכה למעשה ניתן לחזות כבר עתה — ומעטים חזו זאת עוד בעבר – בשתי בעיות עיקריות: אחת, מהו הפירוש שיש לתת לביטויים ולמונחים המופיעים בחקיקה ושהם בעלי אופי יוריספרודנטלי כללי, כגון ״פעולה משפטית", "בטל", רשאי לבטל״, ״מחייבת ומזכה״? השניה, מה הדין שיחול במקום שסוגיה משפטית לא הוסדרה בחקיקה, כגון, מתי משתכללת פעולה משפטית חד־צדדית או מה דין פעולה משפטית של לקוי בשכלו או בנפשו בטרם הוכרז פסול דין