"ביטוח חבות" ו"ביטוח אישי" לאחר תיקון פקודת ביטוח רכב מנועי

משפטים: כרך ח
פנחס גולדשטיין

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח משולב] תש״ל 1970 — לאחר תיקונה בתשל״ה קובעת ביטוח חובה משני סוגים: ״ביטוח חבות״ (אחריות) כלפי צד שלישי (הידוע בעבר כ״ביטוח צד שלישי״), ו״ביטוח אישי״ של בעלי הרכב והנוהגים בגין נזקי הגוף שלהם . יצירתם של שני סוגי ביטוח אלה היוותה חלק מהתיקונים שהוכנסו בפקודה האמורה באמצעות סעיף 18 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל״ה-1975. ענייננו כאן הוא לבחון את מהותם של שני סוגי הביטוח האמורים, תוך התייחסות למוסד חדש שנוצר שלא באמצעות פקודת הביטוח, אלא על־ידי חוק הפיצויים עצמו: הקרן לנפגעי תאונות דרכים, המשמשת ״מבטח סטטוטורי״, מקור כספי לפיצוי נפגע בנסיבות הקבועות בחוק הפיצויים.