השלכות הדוקטרינה של Ex Trupi Causa על תביעה בנזיקין

משפטים: כרך ג
חיים הלפגוט

הערת פסיקה בעקבות : ע״א 68/609 אספרנס נתן נ. מאיר עבדאללה

המשיב, מר מאיר עבדאללה, הבטיח למערערת (אשה הצעירה ממנו בעשרים שנה!) כי ישא אותה לאשה, אחרי שיתגרש מאשתו החוקית. לאחר שבע שנים, בהן קיימו השניים יחסי מין, ניתק המשיב את קשריו עם המערערת (הוא נתן את עינו באחותה!). תביעתה לתשלום פיצויים, על סמך העילה של הפרת חוזה, נדחתה בבית־המששט המחוזי. הנימוק, כי הבטחת נישואין של גבר נשוי נוגדת את המוסר, ולפיכך היא בלתי חוקית, כל עוד לא הצליח התובע להוכיח שההבטחה ניתנה על רקע חיי נשואין מעורערים. ערעורה התקבל בבית־המשפט העליון בגין עילת תרמית על דעתם של השופטים ברנזון וקיסטר, וכנגד דעת המעוט של השופט מני. הנקודה העיקרית, בה נחלקו דעות השופטים, היתה: תחולתה של הדוקטרינה Ex Turpi Causa ("עילה בת עוולה") בנזיקין. ברשימה זו אבדוק את מסקנות השופטים בפסק דין אספרנס, לאור השיקולים השונים להחלת העקרון הנזכר בדיני הנזיקין ודרך החלתו.