על זכות המזמין לפרוש מחוזה קבלנות או לשנותו

משפטים: כרך ה
גד טדסקי

בהצעה לחוק חוזה קבלנות, תשל״ג-1973, הנדונה כעת בכנסת, נפקד מקומה של הוראה אחת, מאד רצויה. זהו הכלל המרשה למזמין לפרוש חופשית מחוזה קבלנות, בחובה מצדו לשפות את הקבלן שיפוי מלא בשל הוצאותיו ובשל מניעת ריוחו.