מכרזים פרטיים

משפטים: כרך כט
גבריאלה שלו

פסיקה וכתיבה, בעיקר מפרי עטו של השופט ברק, מעוררות לאחרונה במשפט הישראלי את שאלת קיומו של דין מכרזים פרטי. משאלה זו נגזרת שאלה נוספת והיא שאלת תוכנו של דין המכרזים הפרטי. על שאלות אלה יסוב המאמר. אשיב עליהן הן לפי הדין הקיים, הן לפי השקפתי והן לפי תחזיתי לגבי התפתחות המשפט הישראלי בסוגיה זו. אראה כי שתי תורות חדשניות של הנשיא ברק - תורת הדואליות הנורמטיבית ותורת התחולה העקיפה מוליכות בענייננו לאותה תוצאה, והיא: תחולת עקרונותיו של דין המכרזים הציבורי גם על מכרזים פרטיים.