על השליחות הבלתי הדירה

משפטים: כרך יג
שמואל מינצר

במאמר זה תידון תופעת השליחות הבלתי בטילה, הכוללת את זו המכונה ״בלתי הדירה" - לאמור זו שאינה ניתנת לביטול בידי השולח או השלוח, וכן כל שליחות שאינה מסתיימת באחד המקרים הנזכרים בסעיף 14 (א) לחוק השליחות, תשכ"ה-1965, היינו, גם במוות, גריעת כושר או פשיטת רגל של אחד מהם, וכשהמדובר בתאגיד, אם שולח אם שלוח, גם בפירוקו. בחלקו הראשון של המאמר אדון במהותה של השליחות הבלתי הדירה, אופן התהוותה ויצירתה, בשליחות הבלתי הדירה בעסקאות אחרות, בשלוח בשליחות הבלתי הדירה, בהשפעת השליחות הבלתי הדירה על צד שלישי, בחלוקת סיכוני האמון בשלוח בין השולח ובין בעל הזכות שלהבטחתה ניתנה ההרשאה. בחלק השני נדון באפשרויות התנאה על סעיף 14 (א) לחוק השליחות ובמסגרת זו תידון אפשרות ההתנאה על סיום השליחות בכל האירועים הנזכרים בסעיף 14 (א), וזאת לפי אותו סדר שבו דן פרופ׳ ברק בשאלות אלה. בסיום המאמר אעלה כמה הצעות לפני המחוקק.