תחולתן של חובות מן המשפט הציבורי על רשות ציבורית הפועל במישור הפרטי

משפטים: כרך ה
דניאל פרידמן

האפשרות שרשות ציבורית תבצע פעולות משפטיות שהן בגדר המשפט הפרטי מוכרת מקדמת דנא. המשפט הרומי הבחין בין אוצרו של הקיסר (Fiscus) לבין אוצר הממלכה (ararium), שנמצא בשליטתו של אותו קיסר, וההבחנה בין פעולה של רשות ציבורית, הפועלת כשלטון, לבין פעולתה במישור המשפט הפרטי מוכרת עד היום בשיטות משפט רבות.