על הצעת חוק סדרי המינהל

משפטים: כרך יד
שמעון שטרית

במסגרת עיצובם של סדרי השלטון והממשל במדינתנו, נודעת חשיבות רבה להסדרת פעולתו של המינהל הציבורי. במשך שנות קיומה של המדינה זכינו לחקיקה עניפה בתחום המינהל הציבורי בהיבטים שונים. הוקמו עשרות רשויות־מינהל חדשות, ונוספו והורחבו סמכויות חקיקתיות של המינהל. אולם פרט להוראות חוק מעטות בנוגע לסדרי המינהל, כגון בתחום חובת ההנמקה ומתן התשובה במועד, טרם הוחל במלאכת חקיקה מקיפה ומסודרת בנושא זה. על־כן יש לקדם בברכה את הצעת חוק סדרי מינהל, שניסח פרופ׳ קלינגהופר על־פי הזמנת משרד המשפטים.

בחיבור זה ננתח את הוראות הצעת חוק סדרי המינהל, שהוגשה על־ידי פרופ׳ קלינגהופר ואת הנחות־היסוד המשתקפות ממנה. מטבע הדברים, הדגש יושם על הבהרתן של נקודות אי־ההסכמה שיש לנו עם ההצעה, ועל הדרכים שיש לנקוט - לדעתנו - כדי לשנות את נוסחה. במסגרת ניתוח ההצעה נעמוד בפירוט על ההסדרים המוצעים בה לגבי הזכויות הדיוניות בהליכים מינהליים, ובין השאר זכות השמיעה, איסור חשש משוא־פנים, זכות העיון, קביעת עובדות וחובת ההחלטה וההנמקה.