הרצאות ממציאים באגודה מדעית לאור חוק הפטנטים - זהירות, מלכודת פתאים!

משפטים: כרך טו
מאיר נועם

כל פרסום פומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני הגשת בקשה לפטנט, עלול לפגוע בזכותו של בעל אמצאה לקבל פטנט בעילה של חוסר-חידוש. 
סעיף 6 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, קובע מה הם אותם פרסומים שאינם פוגעים בזכותו של בעל האמצאה לקבלת פטנט, ובו נאמר - 

"6. זכותו של בעל אמצאה לקבלת פטנט לא תיפגע על-ידי פרסום כאמור בסעיף 4 אם - 
(1) ... 
(2) ... 
(3) הפרסום היה בהרצאת הממציא בפני אגודה מדעית או בפרסום ההרצאה בכתבים רשמיים של האגודה, ובלבד שהגיעה לרשם הודעה על ההרצאה לפני שהורצתה ובקשת הפטנט הוגשה תוך שישה חודשים לאחר הפסום". 

מלשון סעיף 6(3) לחוק עולה, שלמרצה בכנס מדעי יש זכות-יתר על-פני מפרסמים אחרים, שכן ניתנת לו תקופה של שישה חדשים להגיש בקשה לפטנט, מבלי שתועלה נגדו טענה של חוסר-חידוש עקב הפרסום שניתן לאמצאתו טרם הגשת הבקשה לפטנט. 
מדענים ממכוני-מחקר מאוניברסיטאות וממפעלי-תעשייה ערים לקיומו של סעיף 6(3) לחוק ומנסים לנצל את זכות-היתר שבו, אך כפי שנראה להלן, זכות-יתר זו עלולה להיות בעוכריהם.