על חוזה נבצר ביצוע ועל האחריות בכריתת חוזה במשפט הרומי

משפטים: כרך ב
מרדכי ראבילו

במקורות המשפט הרומי אנו מוצאים רק לעיתים רחוקות הגדרות בעלות אופי כללי. לרוב אנו יכולים למצוא אחת מן השתיים: פתרונות למקרים מעשיים, או כללים לפתרונם. אף על פי כן ניתן ללמוד מהמקורות הללו את העקרון שעליו מושתת פתרונו של המשפטן הרומי, וכן יכולים אנו לנסות להבין את השיטה הרומית דרך לימוד ההבדלים שהיו קיימים בין המשפטנים בתקופות השונות. 
מהמקורות לומדים אנו כי המשפטנים הרומיים דרשו את קיומם של כמה יסודות כדי שהחיוב יהא בר תוקף, בין אלה נדרש שאוביקט החיוב יהיה אפשרי, מותר, מוחלט (או לפחות ניתן לקביעה) ובעל ערך כספי. 
ברשימה זו מתכוונים אנו לבדוק מחדש את המקורות בקשר לתכונה הראשונה של אוביקט החיוב: עיקר הבדיקה מכוון לנבצרות ההתחלתית, בהתהוות החוזה, אך בעית התנאי הבלתי אפשרי חורגת מתחום מחקרנו.