חוזה עבודה בלתי חוקי - מה דינו?

משפטים: כרך ט
אריה מילר

לפי סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן חוק החוזים), "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל". משמע, חוזה אשר נוגד נורמה קוגנטית כלשהי, יהיה מקורה אשר יהיה, הוא נטול תוקף משפטי. סעיף 31 לחוק דן בתוצאות הבטלות.

נשאלת השאלה, האם הוראות אלה חלות בכל המקרים גם על חוזה עבודה או שמא, נוכח האופי המיוחד של חוזה עבודה, לא בהכרח תוביל אי־חוקיותו של החוזה לפסלותו; ואם אכן כך הדבר, באיזה מקרים ובאיזה נסיבות לא. לליבון שאלה זו מוקדשת הרשימה שלהלן.

בהמשך דברינו נצביע על המקרים שבהם חוזה העבודה, למרות אי־חוקיותו, אינו בטל, ולצדם על המקרים שבהם אי־חוקיות חוזה העבודה, בהיותה חמורה, גוררת אחריה על כל פנים את בטלות החוזה.