קווים לשיטת בחירות מעורבת אזורית-ארצית, דעה אישית

משפטים: כרך ז
יצחק ה' קלינגהופר

שיטת הבחירות הנוהגת אצלנו יוצאת דופן, באשר שטח המדינה כולו משמש איזור בחירות אחד. אמנם, לפי חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ״ט-1969, קיימים ״אזורי בחירות״ (סעיף 8), ולכל ״איזור בחירות״ מתמנית ״ועדת בחירות אזורית״ (סעיפים 15(ב) ו-19), אבל תפקידה אינו אלא משני־טכני: היא מסכמת את ספירת הקולות של ועדות הקלפי ומעבירה את חומר הבחירות מוועדות אלו לוועדת הבחירות המרכזית (סעיף 79(ג)). המועמדויות לבחירות לכנסת אינן אזוריות אלא ארציות בלבד:  הן לובשות צורה של רשימות מועמדים ארציות (הוראות פרק ו׳ לחוק). אשר לתוצאות הבחירות, הרי אף הן נטולות כל גורם אזורי: ״לענין תוצאות הבחירות יראו את שטח ישראל כולו כאזור אחד״ (סעיף 14). כל המנדטים מחולקים בין רשימות המועמדים הארציות (פרק ח׳ לחוק), ואין לך חבר־כנסת שייצג איזור. יוצא, כי ״אזורי הבחירות״ שלנו אינם אזורי בחירות אמיתיים, כהוראתם המקובלת בעולם הרחב.