סמכות החנינה האישית - פררוגטיבה של נשיא המדינה

משפטים: כרך ח
א' לסלי סבה

נפתח את המאמר בעמדנו על טיבה הקונסטיטוציוני של סמכות החנינה. בהמשך נתייחס למהותה ולמאפייניה של הסמכות הפררוגטיבית. לאחר שנעמוד על אלה, נבחן אם סמכות החנינה היא אכן סמכות פררוגטיבית הנתונה לנשיא המדינה. נעשה זאת בעיקר על־ידי ניתוח יחס־הגומלין שבין נשיא המדינה מכאן ובין שרי הממשלה מכאן, תוך התמקדות בשאלת מהותה והשלכותיה של דרישת המחוקק לחתימת־קיום.