חוזה נספח (COLLATERAL CONTRACT)

משפטים: כרך א
גבריאלה שלו

המושג ״חוזה נספח" (Collateral Contract) כמושג המציין חוזה מקדמי, בעל קיום עצמאי, שהתמורה הרגילה לו הינה הכניסה לחוזה העיקרי, איננו חדש בעולם המשפט האנגלי: פסק הדין הראשון שעשה בו שימוש ניתן לפני כמאה שנה. יחד עם כך רגילים לראות בחוזה הנספח מושג משפטי מודרני, על שום שרק בעשור השנים האחרון החלו מלומדים ופוסקים מגלים בו ענין. כאילו לפתע נתגלו האפשרויות העיוניות הטמונות במבנה המשפטי של חילוץ שני חוזים מעיסקה כוללת, כאמצעי להשגת תוצאות רצויות וצודקות יותר. תוצאת התפתחות אינדוקטיבית זו הינה כי בפנינו, מחד גיסא, פסיקה ענפה ולא־סיסטמטית שהפעילה את המכשיר של חוזה נספח, ומאידך גיסא, דיון אנליטי־תאורטי דל בנושא האמור.

רשימה זו נחלקת לשלשה חלקים. הראשון שבהם מוקדש לברור משמעותו של החוזה הנספח ויסודותיו, ובו נסיון לאשש את האמירה על פיה מהווה חוזה נספח חוזה לכל דבר וענין. בשני נעשה נסיון להצביע על האפשרויות הגנוזות במבנה של חוזה נספח כמוביל לקראת פתרונות רצויים בסוגיות שונות של דיני החוזים. החלק השלישי יוחד לבקורת החוזה הנספח וברור מקומו הראוי במסגרת דיני החוזים דהיום.