פירוש חוזים: תאוריה, דין, עובדות וערכים (בשולי ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ)

משפטים: כרך נא
איל זמיר

המאמר שב לנושא של פירוש חוזים, שבעשורים האחרונים העסיק רבות את בית המשפט העליון, את המחוקק ואת האקדמיה המשפטית בישראל. המחלוקות בנושא זה נסבות על הלגיטימיות של פנייה לנסיבות חיצוניות במקרים שבהם לשונו של החוזה נחזית ברורה, על המשקל שיש לייחס לערכים של הוגנות וסבירות ועל תפקידו של בית המשפט. המאמר מנתח את פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת ביבי כבישים נ' רכבת ישראל, שבו כל אחד מהשופטים – אלכס שטיין, עוזי פוגלמן ועופר גרוסקופף – כתב פסק דין נפרד ושונה משל חברו. המאמר מתמקד בחוות דעתו של השופט שטיין ובגישה הנאו-פורמליסטית שבה הוא דוגל. המאמר חושף קשיים בניתוח התאורטי ובתיאור הדין הנוהג מפי השופט שטיין; מצביע על אי-התאמה בין כללי הפירוש שאותם הוא מציע לאמץ לבין יישום כללים אלה במקרה הנדון; מציב סימן שאלה על הקביעה שפירוש חוזים יכול להיעשות בהתעלם משיקולים נורמטיביים; ומבקר את בית המשפט על המבוכה שיצר באשר למצב המשפטי.