ניגוד עניינים אצל בוררים

משפטים: כרך כב
משה הירש

רשימה זו מתמקדת בחובתו של הבורר שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם תפקידו כפוסק נייטרלי בין בעלי־דין יריבים. הרשימה סוקרת מבחנים שונים שאומצו בשיטות משפט אחרות לעניין החובה הנ״ל ומציעה לאמץ אמת־מידה גמישה שתשתנה על־פי הסעדים המתבקשים בשלבים השונים של הליכי הבוררות. כלל המשלים את העיקרון בדבר איסור ניגוד עניינים הוא זה המטיל חובת גילוי על הבורר. הרשימה דנה ביתרונות הטמונים בחיוב הבורר לגלות לצדדים מראש על הקשרים שיש לו עם אחד הצדדים או עם נשוא הסכסוך, ומצביעה על עקרונות קיימים בשיטת־המשפט הישראלית שמהם ניתן לגזור חובה זו. כמו כן נבחנים ברשימה מצבים שונים בהם עשוייה להשתנות היקפה של חובת הבורר שלא להמצא במצב של ניגוד עניינים, כגון בוררות זבל״א ומקרים בהם ידע בעל־דין מראש על קשריו האסורים של הבורר. לבסוף, נבחנת תקפותם של סעיפי בוררות בחוזים אחידים המפנים סכסוכים שיעלו מהם בעתיד לבורר המקורב לספק או השייך לו מבחינה ארגונית. שאלה זו נבדקת על־פי הוראות חוק החוזים האחידים והפסיקה הרלבנטית שניתנה על־־פיו.