זכויות במקרקעין באזור יהודה ושומרון: הליכי הכרה, כללי הכרה וכללי הגנה (כרך נב)

רונית לוין-שנור

מאמר זה מציג מסגרת שיטתית לבחינת מקומם וערכם המשפטי של זכויות קנייניות בשיטת משפט מסוימת. מסגרת זו מורכבת משלושה מימדי בחינה: המימד הראשון נוגע בהליכי ההכרה בזכות, כלומר, ההליכים או הפרוצדורות אותם יש לערוך על מנת שזה שהוכר בסיומם יחזיק בידו זכות קניינית מוכרת. הליך הכרה בזכות קניינית הוא המנגנון החוקי-פורמלי באמצעותו מכיר הדין בזכות אישית או קבוצתית ראשונית במקרקעין. המימד השני נוגע בכללי ההכרה בזכות, היינו, בכללים המהותיים בהם על תובע זכות קניין לעמוד בכדי להיות זה אשר בסיומו של הליך הכרה יוגדר כבעל הזכות. כללי הכרה בזכות קניינית הם הכללים המשתייכים בדרך כלל לדין המהותי, הקובעים את התנאים ליצירתה של זכות אישית או קבוצתית ראשונית במקרקעין אשר יחולו במסגרתו של הליך הכרה. המימד השלישי נוגע בכללי ההגנה על זכות מוכרת: הם עוסקים בהיקף ההגנה המוענקת לבעל הזכות מפני נטילות שלטוניות ופרטיות באמצעות כללים כגון הפקעה לצרכי ציבור ותקנת השוק. כללי הגנה הם הכללים הקובעים את מעמדו של בעל הזכות למול איומים לפגיעה בזכותו שמקורם במדינה או ביחידים.

את המסגרת שפותחה אני מיישמת במאמר זה לשם בחינת התפתחויות אחרונות בפסיקה ובמדיניות החולשות על כל אחד מהמימדים הללו בכל הנוגע למקרקעין פרטיים באזור יהודה והשומרון. בפרט, המאמר דן בכוונה לחדש את הליכי הסדר רישום זכויות במקרקעין באזור, ובשלושה פסקי דין שניתנו לאחרונה: האחד בעניין ״דין הוברת מקרקעין״ ומעמדה של קרקע שעיבודה נזנח; השני בעניין הסדר של ״מעין תקנת השוק״ בעסקאות של הממונה על הרכוש הממשלתי באזור, והשלישי פסק הדין בעניין ביטול ״חוק ההסדרה״ אשר ביקש ״להסדיר״ את הבניה על קרקע פרטית באזור באמצעות הפקעה הקרקע והכרזה עליה כעל רכוש ממשלתי. בשלוש מבין סוגיות אלה אשר כבר עברו במסננת הביקורת השיפוטית, אימץ בית המשפט העליון את עמדתו העקרונית של היועץ המשפטי לממשלה. כפי שאטען, עמדתו של היועץ שהתקבלה על ידי בית המשפט, לעת עתה, מאפשרת פגיעה שיטתית, עמוקה וקשה בזכויות הקניין של הפלסטינים באזור. לבית המשפט עוד נתונה האפשרות, במסגרת דיונים נוספים שיקיים בתיקים התלויים בפניו, לסטות מדרך קלוקלת זו. לעניין חידוש הליכי ההסדר, טרם נשמעה עמדתו המלאה של היועץ המשפטי לממשלה, וניתן רק לקוות כי הטעמים שנפרשים במאמר יסייעו לו בעת עיצובה.