ממשל תאגידי חדש לחברות בקשיים פיננסיים

משפטים: כרך נב
דוד האן וגדעון פרחומובסקי

המשבר הכלכלי העולמי המתרגש עלינו בעקבות פרוץ מגפת הקורונה מחייב עיצוב ממשל תאגידי ייחודי עבור חברות בקשיים כלכליים. הדין הקיים רחוק מרחק רב מלתת מענה לצורכיהן הייחודיים של חברות הנתונות במשבר, כמו גם לאלה של נושיהם. במצב הקיים כל נושה יכול עקרונית להביא חברה להליך של חדלות פירעון, בניגוד להעדפתם של בעלי מניותיה ונושים אחרים . מעת התנעת הליך כאמור נפילתה של החברה היא לרוב נפילה חופשית . במאמר זה אנו מציעים מענה לאתגרים הניצבים בפני חברות המתמודדות עם המשבר הכלכלי באמצעות שינוי מבני של הממשל התאגידי שיחול עליהן. אבן הראשה בהצעתנו היא מתן כוח לנושים למנות דירקטור מטעמם לדירקטוריון החברה החבה להם כסף . מהלך זה נועד בראש ובראשונה להשביח את הממשל התאגידי של חברות הנתונות בקשיים פיננסיים ולהעשיר את קבלת ההחלטות בחברות בשעה מאתגרת כאמור. הצעתנו תאפשר לנושים לפקח על התנהלות החברה ולוודא שלא תיטול על עצמה סיכונים מיותרים מחד גיסא, ותאפשר להנהלת החברה לרכוש את אמון הנושים ובעיקר חסינות זמנית חשובה מאין כמותה מפני הליכי חדלות פירעון מוקדמים יתר על המידה, מאידך גיסא. במאמר עצמו אנו מפרטים את השינויים הנוספים בממשל התאגידי הנחוצים למען יישום מיטבי של הצעתנו. השינוי המוצע הוא צו השעה ויש ביכולתו להציל תאגידים רבים ולייצבם, וחשוב מכך את עובדיהם ואת המשקיעים בהם, מתהום הנשייה.