אשם יוצר אחריות ואשם תורם: תאוריה ופסיקה (כרך נב)

אהוד גוטל, יובל פרוקצ'יה וגליה שניבוים

במספר החלטות מהעת האחרונה דן בית המשפט העליון ביחס שבין אשם המזיק ("אשם יוצר אחריות") לאשם הניזוק ("אשם תורם"). רשימה זו מתמקדת בשתי סוגיות, שעל אף חשיבותן הרבה, לא זכו עד עתה להתייחסות מקיפה: הראשונה עניינה תאונות דו-צדדיות – מקרים בהם כל אחד מהצדדים המעורבים גרם נזק לזולתו. טענתנו היא שפסיקת בית המשפט ביחס לתביעות אלה מעוררת מספר קשיים ואף עומדת לעיתים במתח עם פסיקה קודמת. הסוגיה השנייה עניינה מקרים בהם התנהגות הצדדים נעשית במדורג על פני ציר הזמן – תחילה יוצר המזיק סיכון בלתי ראוי, ולאחריו נמנע הניזוק מלנטרל את הסיכון. עיון בפסיקת בית המשפט בתביעות אלה חושף שתי תפיסות אפשריות באשר לאופן שבו יש להעריך את אשם הניזוק על רקע התנהגותו העוולתית של המזיק. טענתנו היא שהבחירה בין תפיסות אלה תלויה במספר גורמים.