הטלת אחריות על יבואן בגין נזקי רכוש שנגרמו כתוצאה מפגם במוצר מיובא (כרך נא)

הדס פירר-אש

התפתחות השוק הגלובלי מציבה אתגרים שונים לפתחו של המחוקק. בין היתר, תופעת היבוא ההולכת ומתרחבת, מעלה שאלות שונות הנוגעות להיקף האחריות של יבואנים לגבי מוצרים מיובאים, וזאת במיוחד בכל הנוגע ליבואנים שאינם רשמיים. בעוד הטלת האחריות על יבואנים בגין נזקי גוף הנגרמים כתוצאה מפגם במוצר המיובא מוסדרת בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980, הטלת האחריות על יבואנים בגין נזקי רכוש אינה מוסדרת באופן ספציפי, והיא מתאפשרת כיום מכוח עוולת הרשלנות או מכוח דיני החוזים. ברשימה זו, אבקש לבחון כיצד מתמודדים בתי המשפט עם מקרים מסוג זה, ולטעון כי נדרשת החמרה של משטר האחריות הנוהג בנושא. אראה כי צורך זה משתקף בפסיקת בתי המשפט, אשר מגלה חוסר קוהרנטיות בכל הנוגע להטלת אחריות מכוח עוולת הרשלנות, ואציע שני מודלים אפשריים להחמרת אחריות זו. שימוש באחד מהמודלים המוצעים במסגרת רשימה זו, עשוי לסייע בגיבוש משטר האחריות הרצוי ביחס ליבואנים, להסדרת הכללים המשפטיים הדרושים לצורך הגשמתו, ובסופו של יום, ואף לא פחות חשוב מכך, להתפתחות כללי זהירות וסטנדרט התנהגות ראוי מצדם של היבואנים עצמם.