אגב הפסיקה, חופש לשון-הרע (ע"א 214/89 אבנרי ואח' נ שפירא ואח', פ"ד מג(3) 840)

משפטים: כרך כ
אריאל בנדור

ברשימה זו אדון בפסק־הדין ואנסה להראות, כי ההלכה שנקבעה בו בטעות יסודה; כן אפרט את גישתי, אשר לפיה יש לאפשר – עד להכרעה הסופית בתביעה - עיכוב פרסום אשר הונח יסוד לטענה כי הוא אסור, וזאת אם לא הראה המפרסם כי בנסיבות העניין הפגיעה שהעיכוב יגרום – אם בסופו של דבר התביעה תידחה – תעלה בחומרתה על הפגיעה שתיגרם מהתרת הפרסום הלכה למעשה – אם התביעה תתקבל.