המחלקה הכלכלית וחדלות פירעון - עת לאחד

משפטים: כרך מז
אודליה מינס, דב סולומון

המחלקה הכלכלית בבתי המשפט המחוזיים בתל-אביב ובחיפה עוסקת בעניינים הקשורים לדיני חברות ודיני ניירות ערך אך לא לדיני חדלות פירעון של חברות. מאמר זה קורא להרחבת סמכות המחלקה גם לתחום חדלות הפירעון, מהנימוקים האלה: ראשית, דיני חברות ודיני חדלות פירעון של חברות חולקים בסיס תאורטי אחד משותף המצדיק דיון מאוחד בהם; שנית, קיימים יחסי גומלין ויחסי שיתוף בין הדינים המחייבים בחינה כוללת ושלמה של חיי החברה מראשיתה ועד סופה. הלכה למעשה השחקנים בשוק מכירים בחיבור הטבעי בין שני התחומים, שמשפיע במישרין על התנהגותם. הם בוחנים לא רק את הדינים שחלים על חברות סולבנטיות בעת שהם מכריעים אם להשתתף במשחק, ובאילו תנאים לעשות זאת, אלא גם את הדינים שעתידים לחול במצב של חדלות פירעון; שלישית, המטרות שבבסיס הקמת המחלקה הכלכלית, ובייחוד מתן מענה לצורך במומחיות כלכלית ובמהירות הכרעה, יקודמו אף ביתר שאת עם הוספת התחום של חדלות פירעון לגדרי סמכויותיה. יתרה מזאת, המאמר אינו מסתפק בדיון התאורטי הנרחב אלא גם מציע דרכים מגוונות המשקפות רמות שונות של התערבות בהסדר המשפטי הקיים, שבאמצעותן ניתן ליישם מעשית את המלצתנו להכפיף את תחום חדלות הפירעון לסמכות המחלקה הכלכלית.