רישום כפול של ניירות ערך

משפטים: כרך לב
עמיר ליכט

רשימה זו מציגה מסגרת אנליטית שיטתית להבנת ההיבטים הרגולטיביים של הסדר הרישום הכפול שנקבע בתיקון 21 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. ההסדר משקף גישה רגולטיבית חדשנית - "הכרה חד צדדית" - שבמסגרתה נסוג המחוקק מפני הסדרי פיקוח שמקורם בדין מדינה זרה ונותן להם תוקף בדין המקומי. נקיטת גישה זו הייתה הכרחית אל נוכח האיום הממשי המרחף על המשך קיומו של שוק ניירות הערך בשיראל, אך יישומה בפועל כרוך באתגרים עיוניים ומעשיים כאחד. הרשימה דנה באתגרים העיקריים הניצבים בדרך ליישום ההסדר ומציעה גישות שונות להתמודדות עמם.