"הנדסת" הקודיפיקציה של המשפט האזרחי - הצעת מבנה

משפטים: כרך כט
מיגל דויטש

הכרעות באשר למבנהו של קודקס אזרחי הן הכרעות בעלות חשיבות מהותית לאופיו של הקודקס ולפרשנותו. הגדרת ההסדרים אשר ייכללו בקודקס, מיקום ההסדרים, הזיקה הפנימית ביניהם, היקף, רוחב ועומק העיסוק בכל תחום  -כל אלה מעצבים את שלדו של הקודקס האזרחי. מפעל הקודיפיקציה של המשפט האזרחי בישראל, המתהווה במסגרת ועדת הקודיפיקציה, קורם עור וגידים. עם השלמתו יחולו שינויים חשובים הן בתוכנם של הסדרים שונים והן בקוהרנטיות של הדין. הוויכוח הנמשך בשאלה אם החקיקה האזרחית החדשה מהווה קודקס אם לאו, יהיה לעניין היסטורי בלבד. מאמר זה מציג את הצעת המבנה של הקודקס החדש ואת עיקרי השינויים המבניים העתידים להתחולל עקב חקיקתו. אגב כך מצביע המאמר באופן כללי גם על כמה רביזיות צפויות בתוכן ההסדרים, רביזיות העתידות לחולל שינויים מהותיים במוסדות שונים של המשפט האזרחי. דיון זה נעשה על רקע השוואתי, הבוחן את המבנה של קודקסים ותיקים בקונטיננט.