"עבירת השרשרת", מהותה

משפטים: כרך כט
ש"ז פלר

המחבר, פרופ׳ ש״ז פלר. משתמש בפסק־דינו של בית־המשפט העליון בפרשה 1377/94 כדי לערוך דיון עיוני בסוגית ״עבירת־השרשדת״, אשר שאלת מבנה המיוחד והשלכת מבנה זה על תחולת דיני העונשין לפי הריבונות על השטח שבו נעברה העבירה היוו סלע המחלוקת שבין שופטי־הרוב ושופט־המיעוט, שישבו בדין כערכאת ערעור בפרשה זו. ואולם, המחבר לא הסתפק בניתוח נרחב של הסוגיה, אלא סבר שראוי להתייחס, אם כי בהיקף מוגבל יחסית, גם לסוגיות המשפטיות הנוספות ששימשו את השופטים בהנמקת חוות־הדעת המרכיבות את פסק־הדין שניתן בנדון. בנוסף על כך, לא ויתר המחבר על הצורך לדון, אם כי גם זאת בקצרה, בדרך שבה נתגבשו חוות־הדעת הנפרדות של השופטים, נוכח ההנחיות שבסעיף 80 לחוק בתי המשפט, לגבי הדרך הראויה בה יש לגבש חוות־דעת נפרדות כאמור, אפילו כאשר השורה התחתונה באחדות מהן אינה שונה במהותה.