ספרים, דפנה לוינסון זמיר: פגיעות במקרקעין על ידי רשויות התכנון

משפטים: כרך כו
רחל אלתרמן

סוף־סוף זכינו אנו, המתעניינים בדיני תכנון ובניה בדיני מקרקעין, בספר חדש ומחדש, העוסק בסוגיא שהיא מבין החשובות - והקשות ביותר - שבתחום דיני תכנון ובנייה: מהו הגבול בדין הקיים ובדין הרצוי בין סמכויות התכנון להגביל את השימוש במקרקעין לבין הזכות לפיצוי על פגיעה במקרקעין של היחיד מהפעלת סמכויות אלה. עיתוי הוצאתו של הספר לאור חשוב במיוחד בתקופה הנוכחית. שני תהליכים חדשים מתרחשים בדיני תכנון ובנייה ובדיני הפקעות בישראל: מחד גיסא, גברה מאוד ההגנה על הקניין בעקבות מצוותו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומאידך גיסא, מצוקת מחירי הדיור הגוברת והנתפשת כבנייה פוליטית לקראת הבחירות ב1996.