"משחק מסוכן" כאירוע עברייני - הערות להערות

משפטים: כרך כו
מרדכי קרמניצר

בפסק הדין - מושא רשימה זו - אושרה הרשעת המערער בגרם מוות ברשלנות של המנוח עקב משחק "רולטה רוסית" משותף. הרשימה דנה בפסק הדין ובהערותיו של פרופ' פלר לפסק הדין.