הצמדה, שערוך וריבית : עבר, הווה ועתיד

משפטים: כרך י
אוריאל פרוקצ'יה

אחת מעלויותיה החברתיות העיקריות של האינפלציה היא בהעברת עושר ריאלי מנושים לחייבים. מדיניות כלכלית נבונה עשויה לחפוץ בקיום תשלומי העברה המחלקים מחדש את ההכנסה הלאומית. ואולם החלוקה מחדש הנגרמת עקב האינפלציה היא עיוורת ומקרית, ואין בה כדי לשרת יעדי מדיניות כלשהם. כאשר משק נכנס לסחרור אינפלציוני בעיה זו נעשית חריפה במיוחד. שיטת המשפט חייבת להתמודד עם בעיה זו, כלומרלמנוע את התעשרותם הבלתי צודקת של חייבי על חשבון נושיהם. עם החרפת המצב האינפלציוני בישראל נחלצו לעזרה המחוקק ובתי המשפט, ובאמתחתם דרכים שונות לפתרון הבעיה. מטרת רשימה זו לסקור דרכים אלה. 

השאלות הנדונות ברשימה זו הן כבדות משקל. שבוע שבוע מתפרסמים פסקי דין חדשים המציגים בעיות חדשות ומסובכות, והמשנים את תמונת המצב המשפטית הקיימת. אי לכך נוצר עתה צורך דחוף לבחון את תשתיתן הרעיונית של הלכות חשבוות אלה מחד גיסא; מאידך גיסא יהיה בוודאי צורך לשוב ולבחון תשתית זו מזמן לזמן. מבחינה זו אין ברשימה שלפנינו אלא טיפול טנטטיבי וראשוני בבעיה מרכזית.