"סעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969" - תוכנו של מסמך בכתב ומעמד של הסכמות בעל פה

משפטים: כרך יא
יורם כהן

סעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן -"החוק"), קובע את חובת קיומו של מסמך בכתב כתנאי לתקפותה של התחייבות לעשות עיסקה במקרקעין. ניתוח סעיף 8 הנ״ל מעלה שתי קושיות עיקריות השלובות זו בזו. האחת, עניינה תוכנו של המסמך שבכתב: מה הם הפרטים שצריך להעלותם על הכתב ואשר בלעדיהם אין ההתחייבות תקפה. השנייה, עניינה נפקותן של תניות בקשר לפרטים המהותיים של העיסקה (אשר יוגדרו להלן) שהמתקשרים הסכימו לגביהן בעל־פה. האם הן מהוות חלק מן המוסכם, או שמא יש להן נפקות אחרת כלשהי. במסגרת מאמרנו זה נציג שלוש גישות אפשריות לפתרון הקושיות האמורות, נבחן את הקשיים שהן מעוררות ונדון בחסרונותיהן. בסיום המאמר נציג את הגישה הרצויה לקושיות האמורות.