מחקר משפטי אמפירי – הארות והערות

משפטים: כרך מד
דורון טייכמן ואייל זמיר

בשנת 1932 השמיע גד (גווידו) טדסקי – מי שלימים היה ממייסדי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים – קריאה לעריכת מחקרים אמפיריים בדבר השתקפותן של הנורמות המשפטיות בחיי המעשה. בשנת 1952 חזר טדסקי על קריאה זו בהקשר של המשפט הישראלי. טדסקי קרא ל"חכמי המשפט להרחיב את שטח חקירותיהם ולספח אליו אזורים חדשים ובלתי ידועים, אשר לא דרכה בהם כמעט המדע רגל עד כה", ו"במיוחד לנהל חקירות אינדוקטיביות (או סוציולוגיות-משפטיות, כפי שאחדים קוראים להם) בדבר הגשמתם של האינסטיטוטים המשפטיים הרשמיים במציאות החברתית, מחד גיסא; ומאידך, בדבר כל התופעות המשפטיות המתגלות בחברה, גם אם אין ליחסן למשפט המדינה הרשמי".

למאמר זה שתי מטרות מרכזיות: ראשית, הוא מבקש להציג את תמונת המצב של המחקר האמפירי כיום. במסגרת זו נבחן את שיטות המחקר המרכזיות שבהן משתמשים ונמקם את המאמרים השונים בחוברת זו בתוך קטגוריות אלו; שנית, המאמר יסקור את מקומו של המחקר המשפטי האמפירי בישראל. בהקשר זה המאמר יתחקה על תחילתו של המחקר האמפירי בישראל, יתאר את המצב הקיים ויבחן את המגמות העתידיות ואת האתגרים בתחום זה .

מאמרים נוספים בתחום