על טיבה הפרובטיבי של אמרת חוץ שנתקבלה מכוח סעיף 10א לפקודת הראיות

משפטים: כרך יג
אלכסנדר שטיין

תיקון מס' 4 לפקודת הראיות, הביא עמו חריג נוסף לכלל הפוסל עדות שמועה בפתחו את שערי בית המשפט בפני אמרת חוץ כראיה על אמיתות תוכנה. סיבות התיקון ותנאי קבילותה של אמרת חוץ גלויים וידועים, וברשימה זו אדון בטיבה הפרובטיבי אחרי קבלתה. הצורך בדיון התעורר לאור פסק הדין בעניין מחג'נה המחולל, כפי שנראה מיד, שינויים מרחיקי לכת בתחום דיני הראיות בשיטתנו האדוורסרית.