אמרת נאשם כראיה לטובתו

משפטים: כרך יז
נינה זלצמן

במסגרת רשימה זו נבקש לבחון דווקא את אותם מקרים חריגים, אשר בהם אמרה שמסר הנאשם מחוץ לכותלי בית־המשפט, ואשר תומכת בגרסתו במשפט, תהא הוכחה רלבנטית. השאלה שנבקש לברר בכל אחד מן המקרים הללו היא מה נפקותה ההוכחתית של אמרה כזו כראיה, כלומר: האם היא קבילה להוכחת עובדת עשייתה בלבד או שמא גם להוכחת העובדות המתוארות בה?