פניה המשתנות של הפגיעה באוטונומיה בדיני נזיקין

משפטים: כרך מה
שיר ויסנברג

כ-15 שנים לאחר יצירתה לראשונה  בפסיקה ולאחר שנים רבות שבהן הורחבו גבולות תחולתה בדיני הנזיקין, מתחזקת  לאחרונה מגמה פסיקתית הנכונה לבלום את המשך הרחבתה של  הפגיעה באוטונומיה בדיני הנזיקין, ואף לצמצמה. רשימה זו תבקש  להתחקות אחר הליכי התפתחותה של הפגיעה באוטונומיה בדיני הנזיקין מאז ועד היום דרך פסקי הדין  המרכזיים של בית המשפט העליון והעמדות השונות שהובעו בהם. במסגרת זו יידונו מהלכי ההרחבה ומהלכי הצמצום המרכזיים בפסיקה הנוגעים לשאלת האפשרות לפסוק פיצוי כספי בגין פגיעה באוטונומיה במקרים משתנים והן לשאלות טיב הפיצוי הנפסק ושיעורו.

כמו כן רשימה זו תבקש להציע נקודת מבט השוואתית בין הליך התעצבותה של הפגיעה באוטונומיה בדיני הנזיקין לבין הליך התעצבותו של עקרון תום הלב בדיני חוזים  -  החל מאופן צמיחת השניים  בשדה  המשפטי הרלוונטי, דרך תכונותיהם המקבילות, וכלה בביקורות דומות שהושמעו כנגד התפתחותם במשפטנו. זאת, נוכח מאפיינים המשותפים לשניים כמייבאים נורמות וסטנדרטים של התנהגות ראויה אל תוך המשפט הפרטי. בעקבות זאת תצביע רשימה זו על מאפיינים נבדלים  וייחודיים  לפגיעה באוטונומיה ותבקש לטעון כי הם אשר מצויים, במידה רבה, בלב סלעי  המחלוקת הפסיקתית המלווה את התפתחותה של הפגיעה באוטונומיה בדיני הנזיקין.