מחיר גבוה כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי: סוס טרויאני

משפטים: כרך מה
מיכל (שיצר) גל והילה נבו

זהו מאמר תשובה למאמרו של פרופסור גילה, המתפרסם בכרך זה. במאמרו יוצא גילה נגד עמדתנו אשר הובעה במאמר שהתפרסם בגיליון קודם של כרך זה, ולפיה אין לכלול איסור על מחירים גבוהים במסגרת החזקות לניצול מעמד מונופוליסטי לרעה המנויות בסעיף 29א(ב)(1) לחוק ההגבלים העסקיים. המחלוקת נסבה על השאלה האם הכלי הרגולטורי של עילת ניצול המעמד המונופוליסטי לרעה הוא הכלי הנכון והראוי לפיקוח על מחירים גבוהים של בעל מונופולין, ובאילו תנאים מוצדק להחיל פיקוח כאמור. כפי שהראינו במאמרנו, האיסור על ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי אינו הכלי הרגולטורי המתאים והראוי למשימה זו. מאמר זה מתמקד בשלוש סוגיות עיקריות הקיימות בבסיס המחלוקת, ושעמן נדרש להתמודד כל מי שמבקש לבחון אם רגולציה של מחירים דרך סעיף 29א לחוק ההגבלים העסקיים היא ראויה: (1) האם פיקוח על מחירים שגובה בעל מונופולין הוא כלי רצוי? ואם כן, באילו מקרים? (2) אם התשובה היא בחיוב, האם ראוי ונכון לערוך את הפיקוח במסגרת סעיף 29א לחוק ההגבלים? (3) אם התשובה היא בחיוב, האם אופן החלת הפיקוח לפי המתווה המוצע בגילוי הדעת שפרסמה הרשות להגבלים עסקיים הוא סביר וראוי? במאמרנו הראינו שלעומת השאלה הראשונה, המותירה פתח חיובי קטן, התשובה לשתי השאלות האחרונות היא בשלילה. כפי שמפורט להלן, מאמרו של גילה אינו משנה את התשובות האמורות.