חידושים בדוקטרינות ישנות: אולטרה וירס וידיעה קונסטרוקטיבית בדיני החברות

משפטים: כרך יא
אוריאל פרוקצ'יה

הדוקטרינות של אולטרה וירס וידיעה קונסטרוקטיבית נולדו במשפט המקובל האנגלי לפני כמאה שנה. חוקי החברות האנגליים, וכמוהם פקודת החברות הארצישראלית, אינם מזהים אותן בשמן המפורש. למרות זאת נקלטו הדוקטרינות האלה אל תוך משפט ארצנו בפסיקת בתי המשפט. דוקטרינות אלה עוררו אי שביעות רצון מרובה בכל מקום שבו הופעלו. לאחרונה נחלץ המחוקק הישראלי וביקש להעבירן מן העולם. תחילה אסקור באופן תיאורי את מהות הדוקטרינות ומה טעם ראו המחוקקים - בארץ ובעולם - ליזום את החלפתן בהסדרים משפטיים אחרים. אחר כך אתאר את הצעת החוק שהוגשה במשרד המשפטים לצורך התמודדות עם הבעיה ואנתח את משמעותה. בפרק האחרון אסקור את החוק עצמו, אצביע על ההבדלים הקיימים בינו ובין ההצעה, ואנתח את השאלה, האם, לאור קיומם של הבדלים אלה, השכיל המחוקק להשיג את היעד שקבע לעצמו.