על המחאת זכות בפשיטת רגל ובפירוק חברות

משפטים: כרך ח
עליזה לוין

הערת חקיקה

בד בבד עם חקיקת חוק המחאת חיובים, תשכ׳׳ט—1969 ,הוחק גם החוק לתיקון דיני פשיטת־רגל ופירוק חברות, תשכ׳׳ט—1969 לפי חוק זה הוסף לפקודת פשיטת־הרגל, 1936, סעיף נוסף — 42א, ולפקודת החברות, 1929, התוסף סעיף 220ב1. לשני סעיפים אלה כותרת זהה: ״ביטול המחאה כללית בלתי רשומה של זכויות״.

מאמר זה יתמקד בבדיקה, האם סעיפים 42א ו־220ב1 אכן משיגים את המשרה שלשמה הוחקו, דהיינו, האם מונעים הם פגיעות בנושה.