על מעמדו של שירות המבחן בהליך הפלילי

משפטים: כרך כה
חיה כגן-זנדברג

שרות המבחן נוטל חלק נכבד כהליך הפלילי. המאמר מבקש לעמוד על מקצת מן התפקידים שממלא השרות בהליך הפלילי, תפקידים שכולם עניינם שיקומו של העבריין. במוקד הדיון מצוי תסקיר המבחן. המאמר מבחין, כפי שכך מבחין המחוקק, בין המידע המצוי בתסקיר המבחן ובין ההמלצה המופיעה בתסקיר. מסתבר כי בעוד שבתי־המשפט אינם רואים עצמם מחוייבים להמלצה שבתסקיר, הרי נוטים הם להסתמך על המידע שבתסקיר כעניין שבשגרה. הסתמכות זו על המידע המופיע בתסקיר נראית לכאורה בעייתית בשל כך שהמדובר בעדות שמיעה מובהקות. אמנם, המחוקק העניק לצדדים זכות עיון בתסקיר וזכות טיעון ביחס לאמור בו, אלא שזכויות אלה מוגבלות יחסית בהיקפן, במיוחד אם נשווה את תסקיר המבחן לתסקיר פקיד הסעד ולחוות דעתו של העד המומחה. ובכל זאת, במאמר נעשה ניסיון להצדיק את הסתמכותם המתוארת של בתי־המשפט על המידע המופיע בתסקיר, תוך הדגשת מעמדו המיוחד של שרות המבחן בהליך הפלילי ופועלו כקצין בית־המשפט.