תחזיות ו״מידע רך"בחברה הציבורית - החובה לגלות ועקרונות האחריות המשפטית

משפטים: כרך כב
אפרים אברמזון

השאלה האם מוטלת על התאגיד הנסחר בבורסה החובה לגלות לציבור המשקיעים את תחזיותיו נמצאת בויכוח. אין חולקים כי תחזיות התאגיד בדבר מכירותיו ורווחיו הצפויים הן מידע רב־חשיבות, אלא שקיים חשש להטעיית המשקיעים הנובע מאי־ודאותן ומהקלות בה ניתן ״לעצב׳׳ את ההנחות העומדות ביסודן. בנוסף, קיים גם החשש לחשיפה משפטית משהתבדו התחזיות. דילמה זו אופיינית להתמודדות שיטת הגילוי עם קטיגוריית ״המידע הרך״ שהוא מידע שיש בו מרכיב של הערכה סובייקטיבית, אינו ודאי ואינו ניתן לאימות אובייקטיבי. המחבר מציב מודל לפתרון ובו ארבעה מרכיבים: ההבחנה בין שני שווקים: השוק הראשוני והשוק המשני והבחנה בין שתי חובות גילוי: החובה לגלות והחובה שלא להטעות.