הצדקות להפללת שותפים עקיפים: לקראת דוקטרינה מבוססת-רציונלים

משפטים: כרך מו
הדר דנציג-רוזנברג

מדוע משדלים ומסייעים אשר אינם משתתפים בביצוע העברה, אף שהם תורמים לביצועה בדרכים עקיפות, ראויים מבחינה דאונטולוגית לשאת באחריות למרות ביצועה בידי אחרים? המאמר בוחן שאלה זו מנקודת מבט תאורטית המזהה רציונלים שונים להפללת שותפים עקיפים. בשל חשיבותה נדמה כי שאלת הרציונלים שבבסיס הפללת המשדל והמסייע הייתה אמורה לתפוס מקום מרכזי בפסיקה ובספרות העוסקות בדיני השותפות. אך שלא כמצופה, שאלת יסוד מקדמית זו הוזנחה יחסית. המאמר מבקש לפתוח את השיח הישראלי ואף לפתח את השיח התאורטי העולמי בשאלת ההצדקות להפללת שותפים עקיפים. הוא מציג שלושה רציונלים גמוליים שונים המשתקפים בדין האנגלו אמריקני הנוהג - רציונל סיבתי, רציונל הגבת הסיכון ורציונל ההזדהות - ומנתח את מכלול הגישות בדבר רציונלים אלה. בניתוח המוצע גלומה חשיבות לא רק לפיתוח התשתית התאורטית בתחום אלא גם לעיצובם של דיני השותפות העקיפה. המאמר מספק נקודת מבט תאורטית חדשה לחשיבה ביקורתית על דיני השותפות העקיפה ועל שאלות משנה נורמטיביות רבות הנוגעות לעיצובם של ההסדרים החלים על כל אחת מקטגוריות השותפות העקיפה. המאמר טוען כי לחשיפת הטעמים היסודיים העשויים להצדיק את הפללת השותפים יש השלכה על המאפיינים הראויים של הסיוע והשידול, על היחס ביניהם ועל הקוהרנטיות של מגוון ההסדרים החלים על השותפים בהקשרים שונים. המאמר חושף את הפוטנציאל הנורמטיבי הגלום בניתוח דיני השותפות העקיפה באמצעות הרציונלים שלהם ומציע לאמץ תאוריה מבוססת-רציונלים כמסגרת חשיבה על עיצובם הראוי.