מיצוע שבח-המקרקעין ופריסת רווח-ההון

משפטים: כרך כא
דוד גליקסברג

בחרנו לדון בסוגיא זו על רקע פסק-דינו של בית-המשפט העליון בפרשת רוזנבאום. פסק-הדין דן באחד ההיבטים של מיצוע שבח-המקרקעין. אולם השלכותיו חורגות הרבה מעבר למה שנדון בו. במרכזה של רשימה זו תעמוד, בכל הכבוד, ביקורתנו על עמדתו של בית-המשפט המאופיינת — לדעתנו — בגישה פורמלית, תוך פסיחה מוחלטת על הרקע לקיומו של המיצוע ועל מהותו מבחינה עיונית.