הגילוי המוקדם בהליך האזרחי בישראל: מגמות

משפטים: כרך לח
מיכאיל קרייני

המאמר בוחן שתי מגמות עיקריות הבאות לידי ביטוי בהליך הגילוי המוקדם. המגמה האחת עניינה הוספת תקנה הפוסלת מסמך כראיה מאחר שבעל הדין המבקש להגישו כראיה לא שעה להוראות הגילוי והעיון במסמכים. המגמה האחרת עניינה קביעת הערך של גילוי האמת כערך דיוני מנחה של כללי הגילוי המוקדם בכלל. אף על פי ששתי מגמות אלו הן לכאורה ראויות, הן מעוררות קשיים דיוניים - בעיקר משום שכללי הדיון שבהם הושתלו אינם ערוכים לקליטתן. המאמר מבקש להצביע על קשיים אלה, ובמידת האפשר להציע דרכים להתמודד עמם.

מאמרים נוספים בתחום