אכיפה ציבורית, ריכוזיות השליטה והגנת המיעוט

משפטים: כרך מג
הדס אהרוני ברק

החשש שמא בעל שליטה בתאגיד ינתב לכיסו תועלת פרטית שאינה משותפת לכלל בעלי המניות במהלך עריכת עסקאות בינו לבין החברה הוא חשש לא מבוטל בשוקי הון ריכוזיים. חשש זה הוא אתגר מרכזי בדיני התאגידים, וההתמודדות עמו נחלקת לרגולציה מתאימה ולאכיפה נלווית נאותה. כדי לממש את מטרות הרגולציה נדרשת אכיפה אופטימלית נלווית. הדרך המקובלת לאכיפת עסקאות עם בעל השליטה היא אכיפה פרטית, דוגמת הגשת תביעה ייצוגית או נגזרת. רשימה זו מתמקדת בהיבטים תאורטיים של סוגיית האכיפה ובוחנת מהי האכיפה הרצויה כשמדובר בעסקאות עם בעל השליטה: האם אפשר להסתפק באכיפה פרטית או שמא יש מקום גם לאכיפה ציבורית? הגנה על בעלי מניות מן המיעוט בשוק הון ריכוזי דורשת אכיפה אפקטיבית. רשימה זו מציעה הצדקה תאורטית לאכיפה מקבילה, פרטית וציבורית, לעסקאות עם בעל השליטה. טיב ההצדקה מותאם למישורי הגילוי והמהות בעסקאות אלו תוך התייחסות להיקף ההתערבות בשיקול הדעת של התאגיד. כן מציעה רשימה זו מתווה ראשוני ליישום ההצדקה התאורטית לאכיפה ציבורית בישראל.